7 Haziran 2013 Cuma

Flash ActionScript 3.0 ile Fare İmlecini Resim ile Değiştirme

Mouse.hide();
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,oynat)
function oynat(e:Event){
ari_mc.x=mouseX
ari_mc.y=mouseY
}

Flash ActionScript 3.0 ile Dışarıdan Text Txt Metin Yükleme

var yukleyici:URLLoader = new URLLoader(new URLRequest("duyuru.txt"));
yukleyici.addEventListener(Event.COMPLETE,yuklendi);

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

function yuklendi(e:Event) {
yazi_txt.text=yukleyici.data;
}

Flash ActionScript 3.0 Yükleyici ( Loader )

stop()
stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,yukleme);
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
function yukleme(e:Event) {
var toplam:Number=stage.loaderInfo.bytesTotal;
var yuklenen:Number=stage.loaderInfo.bytesLoaded;
var yuzde:Number=Math.floor(yuklenen/toplam*100)
yuzde_txt.text=String(yuzde)
bar.width=yuzde*5
if(toplam==yuklenen){
stage.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME,yukleme);

}
}

Flash ActionScript 3.0 XML Yükleme

var xmlYukle:URLLoader=new URLLoader();
xmlYukle.load(new URLRequest("isim.xml"));

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

xmlYukle.addEventListener(Event.COMPLETE,yuklendi);
function yuklendi(evt:Event):void {
var xml_bilgi:XML=new XML(xmlYukle.data);
trace(xml_bilgi);
}

Flash ActionScript 3.0 Ses Kontrolü

var muzikLink:URLRequest = new URLRequest("ses.mp3");
var muzik:Sound = new Sound();
var muzikControl:SoundChannel = new SoundChannel();

muzik.load(muzikLink);

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

muzik.addEventListener(Event.COMPLETE, yukle);
function yukle(event:Event):void
{
play_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, playMuzik);
stop_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, stopMuzik);
}
function playMuzik(event:Event):void
{
muzikControl = muzik.play();
}
function stopMuzik(event:Event):void
{
muzikControl.stop();
}

Flash ActionScript 3.0 Ses Çalma

var muzikLink:URLRequest = new URLRequest("ses.mp3");
var muzik:Sound = new Sound();
muzik.load(muzikLink);

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
muzik.addEventListener(Event.COMPLETE, yukle);
function yukle(event:Event):void
{
muzik.play();
}

Flash ActionScript 3.0 Zar Uygulaması

zarAt_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK , at)
function at(event:MouseEvent):void

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
{
 zar_mc.gotoAndStop((Math.round(Math.random()*6)));
 zar1_mc.gotoAndStop((Math.round(Math.random()*6)));
}

Flash ActionScript 3.0 Filtreler ( Filters )

var cisimGolgesi:DropShadowFilter = new DropShadowFilter();
cisimGolgesi.color = 0x0000ff;
cisimGolgesi.blurX = 30;
cisimGolgesi.blurY = 30;

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

cisimGolgesi.distance = 50;
cisimGolgesi.angle = 55;
cisimGolgesi.alpha = .5;

cisim_mc.filters = [cisimGolgesi];

Flash ActionScript 3.0 Metin İşlemleri ( Text )

var metin_txt:TextField=new TextField();
addChild(metin_txt);
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
metin_txt.x=10;
metin_txt.y=10;

metin_txt.width=200;
metin_txt.height=100;

metin_txt.border=true;
metin_txt.borderColor=0xff0000;

metin_txt.text="Flash ";
metin_txt.textColor=0x00ff00;

metin_txt.background=true;
metin_txt.backgroundColor=0xffff99;

var bicim:TextFormat=new TextFormat();
bicim.font="Tahoma";
bicim.size=16;
bicim.bold=true;

metin_txt.setTextFormat(bicim);
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
metin_txt.multiline=true;
metin_txt.wordWrap=true;

metin_txt.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_WHEEL,kaydir);

function kaydir(e:MouseEvent) {
if (e.delta<0) {
metin_txt.scrollV++;
} else {
metin_txt.scrollV--;
}
}

metin_txt.type=TextFieldType.INPUT

metin_txt.selectable=false

Flash ActionScript 3.0 SWF den Çıkma ( Kapatma)

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
fscommand("quit");

Flash ActionScript 3.0 SWF yi Tam Ekran Yapma

fscommand("fullscreen","true");
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

Flash ActionScript 3.0 Transitions 2

import fl.transitions.*;
import fl.transitions.easing.*;
var ksayi:int=0;
for (var i:int=1; i<6; i++) {
for (var j:int=1; j<3; j++) {
ksayi++;
var k:kare=new kare();
k.x=70*i;
k.y=100*j;
this["kare"+ksayi]=addChild(k);
this["kare"+ksayi].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER,donustur);
}
}

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

this["kare1"].transition=Blinds;
this["kare2"].transition=Fade;
this["kare3"].transition=Fly;
this["kare4"].transition=Iris;
this["kare5"].transition=Photo;
this["kare6"].transition=Rotate;
this["kare7"].transition=Squeeze;
this["kare8"].transition=Wipe;
this["kare9"].transition=PixelDissolve;
this["kare10"].transition=Zoom;


function donustur(e:MouseEvent) {
var secilen:MovieClip=MovieClip(e.target);
var donus:TransitionManager=new TransitionManager(secilen);
donus.startTransition({type:secilen.transition,direction:Transition.IN,duration:1,easing:Regular.easeIn,shape:Iris.CIRCLE});
e.target.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER,donustur);
donus.addEventListener("allTransitionsInDone",ekle);
}
function ekle (e:Event):void {

e.target.content.addEventListener (MouseEvent.MOUSE_OVER, donustur);
}

Flash ActionScript 3.0 Transitions

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
import fl.transitions.*;
import fl.transitions.easing.*;

/*
TransitionManager.start(kare_mc,{
type:Zoom,
direction:Transition.IN,
duration:3,
easing:Bounce.easeInOut,
starPoint:3,
shape:Iris.CIRCLE
});*/
var obj:Object=new Object();
obj.type=Zoom;
obj.direction=Transition.OUT;
obj.duration=3;
obj.easing=Regular.easeIn;
var donus:TransitionManager=new TransitionManager(kare_mc);
donus.startTransition(obj);

Flash ActionScript 3.0 Bağlantı ( Link ) ( Hyper Link) Oluşturma

google_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,git)

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

function git(e:MouseEvent):void{
/* var link:URLRequest=new URLRequest("http://www.google.com.tr")
navigateToURL(link,"_blank")*/
navigateToURL(new URLRequest("http://www.google.com.tr"),"_blank")
}

Flash ActionScript 3.0 ile Türkçe Takvim

var gunDizi:Array=["Pazar","Pazartesi","Salı","Çarşamba","Perşembe","Cuma","Cumartesi"];

var ayDizi:Array=["Ocak","Şubat","Mart","Nisan","Mayıs","Haziran","Temmuz","Ağustos","Eylül","Ekim","Kasım","Aralık"];

addEventListener(Event.ENTER_FRAME, guncelle);
function guncelle(olay:Event) {
var zaman:Date = new Date();

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

var gun:Number=zaman.day;
var hangiGun:String=gunDizi[gun];
gunMetin_txt.text=hangiGun;

var ay:Number=zaman.month;
var hangiAy:String=ayDizi[ay];
ayMetin_txt.text=hangiAy;

var ayinGunu:Number=zaman.date;
gunSayi_txt.text=String(ayinGunu);

var yil:Number=zaman.fullYear;
yilSayi_txt.text=String(yil);
}

Flash ActionScript 3.0 Dizi Uygulamaları ( Array Examples)

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

var suruklenen:Array=new Array("kare","daire","ucgen","altigen");
var yerler:Array=new Array("kareyer","daireyer","ucgenyer","altigenyer");
var eskiX:Array=new Array();      var eskiY:Array=new Array();
for (var i:int=0; i<suruklenen.length; i++) {
root[suruklenen[i]].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,surukle);
root[suruklenen[i]].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,birak);
eskiX[i]=root[suruklenen[i]].x;
eskiY[i]=root[suruklenen[i]].y;       }
function surukle(e:MouseEvent) {
e.target.startDrag();}
function birak(e:MouseEvent) {
e.target.stopDrag();
for (var j:int=0; j<suruklenen.length; j++) {
if (root[suruklenen[j]].hitTestObject(root[yerler[j]])) {
root[suruklenen[j]].x=root[yerler[j]].x;
root[suruklenen[j]].y=root[yerler[j]].y;
} else {
root[suruklenen[j]].x=eskiX[j];
root[suruklenen[j]].y=eskiY[j];
}
}
}

Flash ActionScript 3.0 Dizi ( Array ) 2

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

var dizimiz:Array=new Array("elma","armut","portakal","ceviz")
//diziyi tam tersine çevirmek için
dizimiz.reverse();

//dizideki elemanları sıralamak için..
dizimiz.sort(Array.DESCENDING)

//iki diziyi birleştirmek için...
var dizi1:Array=new Array(3,5,7,9)
var dizi2:Array=new Array("elma","armut","limon")

var dizi3:Array=dizi1.concat(dizi2)

//iki veya daha çok boyutlu diziler..
var hayvanlar:Array=new Array()

hayvanlar[0]=["Aslan","Kaplan"]
hayvanlar[1]=["Kedi","Köpek"]
hayvanlar[2]=["Akrep","Yılan"]

//yılan değerine ulaşmak için
trace(hayvanlar[2][1])

Flash ActionScript 3.0 Dizi ( Array )

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

//AS3 dizi Array() ile tanımlanır..

var dizi1:Array=new Array(1,2,2,3,4,5,5,9,"flash","photoshop");
var dizi3:Array=[1,5,"değer"]

//değer okuma-yazma
dizi3[2]="daire_mc"
trace(dizi1[5])
trace(dizi1)

//elemanlara sırasıyla ulaşma...
for (var i:int=0;i<dizi1.length;i++){
trace(dizi1[i])
}

//dizinin sonuna eleman ekleme
dizi1.push("yeni")
trace(dizi1)

//dizinin başına eleman ekleme
dizi1.unshift("start")
trace(dizi1)

//diziden eleman silme
//splice(kaçıncı sıradan başlasın,kaçtane silsin,eklenecek yeni elemanvarsa)
dizi1.splice(2,2)
trace(dizi1)

//shift() dizinin başından
dizi1.shift()
trace(dizi1)
//pop() dizinin sonundan
dizi1.pop()
trace(dizi1)

Flash ActionScript 3.0 Kronometre ( Stopwatch )

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
var say:Timer=new Timer(1);
var rakam:int=0;
say.addEventListener(TimerEvent.TIMER,calis);
function calis(e:TimerEvent) {
sayac_txt.text=rakam.toString();
rakam++;
if (rakam==1000) {
say.stop();
sayac_txt.text="zaman doldu";
}
}
say.start();

Flash ActionScript 3.0 Geri Sayım ( Countdown )

var sayac:Timer=new Timer(1000,11);
var rakam:int=10;
sayac.addEventListener(TimerEvent.TIMER,calis);
function calis(e:TimerEvent) {
geri_txt.text=rakam.toString();
rakam--;
}

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

sayac.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE,bitti)
function bitti(e:TimerEvent){
geri_txt.text="süre doldu."
}
sayac.start();

Flash ActionScript 3.0 Tür Dönüştürme

var sayi,sonuc:int;
sayi = 25;
sonuc = sayi * sayi;
sonuc_txt.text = sonuc.toString(); //String(sonuc)

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

Flash ActionScript 3.0 Rastgele Sayı Üretme (Random Number)

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
var rastgele,kontrol:Number;

//rastgele sayı üretir..
rastgele = Math.random()*10
kontrol  = rastgele
trace(rastgele)

//aşağı yuvarlama işlemi yapar
rastgele = Math.floor(rastgele)
trace(rastgele)

//yukarı yuvarlama işlemi yapar
kontrol = Math.round(kontrol)
trace(kontrol)

Flash ActionScript 3.0 Mouse Event ROLL OVER

kare_mc.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OVER,mesaj)
function mesaj(e:MouseEvent):void{
trace(e.target.name)
}
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

Flash ActionScript 3.0 Fare Tekerleği (Mouse Wheel)

stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_WHEEL, olcekle);
function olcekle(olay:MouseEvent){
if(olay.delta>0){
kare_mc.scaleX +=.1;
kare_mc.scaleY +=.1;
}else{
kare_mc.scaleX -=.1;
kare_mc.scaleY -=.1;
}
trace("scalaX: " + kare_mc.scaleX + "\r" + "scalaY: " + kare_mc.scaleY+"\r........");
}
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

Flash ActionScript 3.0 Fare Olayları (Mouse Event)

function mesaj1(e:MouseEvent):void{
trace("tıklama")
}
daire_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK,mesaj1)

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

function mesaj2(e:MouseEvent):void{
trace("fareye basıldı")
}
daire_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,mesaj2)

function mesaj3(e:MouseEvent):void{
trace("fareye basılıp bırakıldı")
}
daire_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,mesaj3)


/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

function mesaj4(e:MouseEvent):void{
trace("dairenin üzerinde")
}
daire_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER,mesaj4)
function mesaj5(e:MouseEvent):void{
trace("dairenin üzerinde değil")
}
daire_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT,mesaj5)

daire_mc.doubleClickEnabled=true
function mesaj6(e:MouseEvent):void{
trace("çift tıklandı")
}
daire_mc.addEventListener(MouseEvent.DOUBLE_CLICK,mesaj6);

Flash ActionScript 3.0 Enter Frame

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

//Kare hızını değiştirir

stage.frameRate=30;
stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,calis);
function calis(e:Event):void {
kare_mc.x+=1;
if (kare_mc.hitTestObject(duvar_mc)) {
stage.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME,calis);
}

/*if (! kare_mc.hitTestObject(duvar_mc)) {
kare_mc.x+=1;
} else {
stage.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME,calis);
}*/
}

Flash ActionScript 3.0 Fonksiyon (Function)

//paremetresiz ve değer döndrümeyen fonksiyon
function benimfonksiyonum():void {
trace("parametresiz..");
}
benimfonksiyonum();

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

//parametre alan fonsiyon değer döndürmeyen
function parametreli(sayi1:int,sayi2:int):void {
var toplam:int;
toplam=sayi1+sayi2;
trace(toplam);
}
parametreli(24,66);

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

//parametre alan fonsiyon değer döndüren
function degerli(r1:Number,r2:Number,drm:String):int {
var sonuc:int;
if (drm=="çevre") {
sonuc=2*(r1+r2);
}
if (drm=="alan") {
sonuc=r1*r2;
}
return sonuc;
}
var kare:int=degerli(10,5,"çevre");
trace(kare);

Flash ActionScript 3.0 Return

/*f(x) = 2x+4

f(3) = ?*/var sonuc:Number = f(3);

trace(sonuc);

function f(x):Number{
return 2*x+4
}


/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

Flash ActionScript 3.0 For Döngüsü 2

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
for (var i:int=0;i<10;i++){
trace(i)
}

Flash ActionScript 3.0 While Do Döngüsü

var sayi:int=5;
while (sayi<5) {
trace(sayi);
sayi++;
}
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
var birdefa:String;
birdefa="merhaba";
do {
trace(birdefa);
} while (birdefa!="merhaba");

Flash ActionScript 3.0 For Döngüsü

for (var i:int=0; i<10; i++) {
trace("Merhaba");
}
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
for (var j:int=1; j<11; j++) {
trace("Dünya");
}

Flash ActionScript 3.0 Switch Case ile Haftanın Günlerini Türkçe Yapmak

var gun:Number;
gun=3;
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
switch (gun) {
case 1 :
trace("Pazartesi");
break;
case 2 :
trace("Salı");
break;
case 3 :
trace("Çarşamba");
break;
case 4 :
trace("Perşembe");
break;
case 5 :
trace("Cuma");
break;
case 6 :
trace("Cumartesi");
break;
case 7 :
trace("Pazar");
break;
}
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

Flash ActionScript 3.0 Switch Case

var isim:String="uu";
isim=isim.toLowerCase();
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
switch (isim) {
case "flash" :
trace("ders "+isim);
break;
case "deramweaver" :
trace("ders "+isim);
break;
default :
trace("olmadı");
}

Flash ActionScript 3.0 If Else 3


// bir sağa bir sola gitsin..
var hDegeri:Number=5;
var durum:Boolean;
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
if (!durum) {
if (devam_mc.x<stage.stageWidth) {
devam_mc.x+=hDegeri;
} else {
durum=! durum;
}
} else {
if (devam_mc.x>0) {
devam_mc.x-=hDegeri;
} else {
durum=! durum;
}
}

Flash ActionScript 3.0 If Else 2


// sahneden çıkmadığı sürece sağa gitsin
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
if (devam_mc.x < stage.stageWidth ) {
devam_mc.x += 10;
} else {
devam_mc.x = 100;
}

Flash ActionScript 3.0 If Else

var değişken :Number = 1.85;
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
if (değişken < 2) {
trace("kontrol doğru çıktı..");
} else {
trace("kontrol sonucu doğru değilmiş..");

}

Flash ActionScript 3.0 Mantıksal Oparatörler

//karşılaştırmalarda kullanılan mantıksal operatörler

//  == eşit
//  < küçük
//  <=   küçük eşit
//  > büyük
//  >= büyük eşit
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
//  != eşit değil
//  &&   VE
//   || VEYA
//  === Denk (tür olarakta eşit)
//  !== Denk değil

Flash ActionScript 3.0 Değişken Tipleri ve Değişken Tanımlama

//değişken tanımlama
var değişken :int = 0 ;

//veri türleri
//int ____TAMSAYI
//Number _____Noktalı sayı
//String   ______Karekter
//Boolean  _______Mantıksal
//Array   ______________dizi değişkenleri
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
var noktali:Number = 13.14 ;
var adSoyad:String;
var durum :Boolean;
durum = true;

//sabit türler
const piSayisi:Number = 3.14 ;

Flash ActionScript 3.0 Değişken Tipleri

String // karekter türünde veriler içerir
//yani sayılar harflar noktlama işaretlerini değer olarak alabilir
var degiskenadi:String="Merhaba Dünya"

Number // negatfi ve pozitif tüm sayıları değer olarak kabul eder
var sayi:Number=145.88
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
int // negatif pozitif tam sayıları değer olarak kabul eder
var tamsayi:int=48

uint // pozitif tam sayıları değer olarak alır
var pozitifsayi:uint

Boolean  // true false
var dogruyanlis:Boolean

Array  // dizi değişkeni tanımlar
var dizi:Array = new Array()
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
Sound // ses değişkeni tanımlamak için kullanılır
var sesdosyasi:Sound=new Sound()

MovieClip // film klibi değişkeni tanımlamak için kullanılır
var filmklibi:MovieClip =  new MovieClip()

Video // Video değişkeni tanımlamak için kullanılır
var sinema:Video = new Video()

Flash ActionScript 3.0 Kodla Basit Hareket

top_mc.x +=10;
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
top_mc.width +=10;

top_mc.height +=10;

Flash ActionScript 3.0 Tween


import fl.transitions.Tween;
import fl.transitions.easing.*;
/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/
var oyna:Tween=new Tween(top_mc,"y",Bounce.easeOut,19,100,2,true);

6 Haziran 2013 Perşembe

Pardus 2013 'ü Denediniz mi?

Türkiye'de F@tih Projesi ile anadolu, düz ve ticaret meslek lisesi kapsamında yer alan tüm orta öğretim okullarına etkileşimli tahta kurulmuştur. 2013 yılı için planlanan kurulum meslek liselerini kapsamaktadır. 2014 yılından itibaren ise tüm ilk okul ve orta okullara bu etkileşimli tahtalar kurulacaktır.
Şimdi sıkı durun, MEB'in ilk kurduğu etkileşimli tahtalarda  Windows 7 ile birlikte Pardus işletim sistemi de kurulmuştur. Aldığımız bilgilere göre bundan sonraki kurulacak olan etkileşimli tahtalarda ise sadece Pardus işletim sistemi yer alacaktır. Yani Türkiye için PARDUS devri resmi olarak başlamış olacaktır.
Belki de artık PARDUS işletim sistemini indirip kurmanız için yeterli sebebe sahipsinizdir.
İndirme bağlantısı aşağıdadır.


ftp://ftp.ulakbim.gov.tr/pub/Pardus2013/

Alternatif bağlantılar için

https://www.pardus.org.tr/anasayfa

sayfasını ziyaret ediniz.

Windows 8.1 ile Tanışma

Windows 8.1 ile birlikte gelecek olan yeni özelliklerden bazıları Explorer 11, yeni başlangıç simgesi, iş çözümleri, yeni kilit ekranı vb...
Detaylar için aşağıdaki video yu izleyebilirsiniz.


2 Haziran 2013 Pazar

Sony Xperia Z Samsung 4S iPhone 5 karşılaştırması


Features (özellikler)
Sony Xperia
Z
Samsung
4S
iPhone
5
Dimensions (Ebatlar)
139mm x 71mm x 7.9mm
136.6mm x 69.8mm x 7.9mm
123.8mm x 58.6mm x 7.6mm
Screen Size (Ekran Boyutu)
5.0”
5.0”
4.0”
Screen Resolution (Ekran Çözünürlüğü)
1080 x 1920 Pixel
1080 x 1920 Pixel
640 x 1136 Pixel
Screen Type (Ekran Tipi)
TFT
Super Amoled
LED backlit IPS TFT
CPU (İşlemci)
1.5 GHz Quad Core
1.6 GHz Quad Core
1.2 GHz Dual Core
RAM
2 GB
2 GB
1 GB
HDD (Hafıza)
16 GB …
16 GB …
16 GB …
Camera (Kamera)
13.1 MP
13.1 MP
8.0 MP
Wi Fi (Kablosuz Bağlantı)
802.11 a/b/g/n
802.11 a/b/g/n/ac
802.11 a/b/g/n
Battery (Pil)
2330 mAh
2600 mAh
1400 mAh
OS
Android 4.1 Jelly Bean
Android 4.2.2 Jelly Bean
iPhone OS
Weight (Ağırlık)
146 gr
130 gr
112 gr
Bu bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Eksik veya hatalı bilgilerden sorumlu değiliz. Daha detaylı bilgi için üreticilerin web sitesini ziyaret ediniz. (There is might be mistakes, for more informations please visit producer's web page. )